Cookies & Disclaimers

Cookies

 

De Cookie Wetgeving volgens de Rijksoverheid: informatie over uw websitebezoek kan samen met uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op uw computer. Ook kan die informatie vanaf uw computer door websitebeheerders worden uitgelezen. Dit gebeurt met behulp van cookies. Dit zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer.

2 soorten cookies

Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als "geheugen" wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert.

Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag. Al deze persoonlijke gegevens kunnen, al dan niet tegen betaling, gedeeld worden met commerciële partijen en advertentienetwerken.

Toestemming voor plaatsen cookies

Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft.

Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat u in uw virtuele winkelwagentje heeft.

 

Toestemming verwerken persoonsgegevens

Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming vragen.

Sinds 1 januari 2013 geldt hierbij voor cookies die surfgedrag volgen een rechtsvermoeden: de wet gaat er dan vanuit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen in de regel ondubbelzinnige toestemming vereist is, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Melden veiligheidsinbreuken

Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen.

Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.

 

Disclaimers

 

Deze site bevat informatie die gebaseerd is op de persoonlijke en professionele visie en ervaring van Kinga de Wit. Wellness in Mind stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in haar informatievoorziening. Bij lichamelijke en/of psychische klachten word je ten alle tijden met klem aangeraden om eerst een arts te raadplegen. Ik wil je graag ondersteunen tijdens je helende reis, maar onthoud alsjeblieft dat alle informatie die je via Wellness in Mind verkrijgt niet dient als vervanging voor het advies of behandeling van je arts of therapeut. Ik ben geen dokter en behandel, diagnosticeer en genees niets waar je mogelijk aan lijdt. Je bent ten alle tijden zelf 100% verantwoordelijk voor wat je met de verkregen informatie doet. De dienstverlening van praktijk Wellness in Mind is complementair van aard en dient uitsluitend ter ondersteuning van eventuele medicamenteuze of reguliere medische behandeling ingezet te worden.

Emailberichten verstuurd door Wellness in Mind, inclusief bijlage(n), zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de ontvanger van de email niet de (bedoelde) geadresseerde is, dan heb je geen recht om kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen. De informatie kan vertrouwelijk en/of persoonlijk van aard zijn en mag niet openbaar worden gemaakt. Het is niet toegestaan om een bericht of de inhoud ervan, dat niet voor jou bestemd is te vermenigvuldigen danwel te verspreiden. Dit is strikt verboden. Indien je een email van Wellness in Mind per vergissing, abusievelijk of anderzijds onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken ik je dringend om dit bericht te vernietigen en mij hierover te informeren. Aan mailberichten, inclusief bijlage(n), kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wellness in Mind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mail berichten en/of bijlage(n). Wellness in Mind is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud en van deze e-mail.