top of page

Algemene Voorwaarden

Alle producten en services die zijn gemaakt, getribueerd en verkocht door Kinga de Wit/Wellness in Mind, zijn voor educatieve, persoonlijke en/of informatieve verbeteringen. Er kunnen met het zelfde verband en/of aankoop van producten/cursussen geen specifieke resultaten gegarandeerd worden, omdat deze direct afhankelijk zijn van persoons- en situatie gebonden aan de inzet van de coachee. De verhalen, blogs en beoordelingen zijn dan ook geenn beloften van garantie, maar voorbeelden van resultaten door betrekkingen die de technieken hebben toegepast, zich open opgesteld voor de aangereikte suggesties en hebben hard gewerkt.

 

Er wordt geen juridisch, medisch, fiscaal of ander professioneel advies gegeven. 

 

Bij klachten wordt altijd ingediend om eerst een arts te raadplegen. Je bent altijd en aansprakelijk voor je eigen beslissingen, acties en resultaten in het leven. Door een samenwerking aan te gaan met Kinga de Wit en op geen enkel moment en onder geen enkele toestemming te kunnen voorstellen voor uw beslissingen, acties van resultaten.

 

Alle verkopen zijn definitief. De cliënt stemt er bij het aangaan van een aankoop van traject mee in, datum de betaling volledig wordt voldaan, binnen de opgestelde termijn. 

 

Dit beleid en deze procedures zijn van toepassing op alle producten van wellness-in-mind.com die worden verkocht op deze site of op een andere site/social media die in beheer zijn van Kinga de Wit.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Je stemt ermee in dat Kinga de Wit, inclusief maar niet beperkt tot Kinga de Wit-producten en -diensten, afbeeldingen, gebruikersinterface, audioclips,s, r diensten en inhoud sociale media die worden gebruikt om Kinga's te integreren, inclusief maar niet beperkt tot videoclip Kinga de Wit's merken Wellness in Mind, the Soul Compass, KingAcademy, Awaken your inner healer, Chronisch Pijncentrum Parkstad en elk ander programma dat is gemaakt en gedistribueerd door Kinga de Wit, eigendomsinformatie bevat en materiaal dat eigendom is van Kinga de Wit en/of haar licentiegevers en wordt beschermd door intellectueel eigendom en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot copyright. Je stemt ermee in dat je dergelijke eigendomsinformatie van materialen op geen enkele manier gebruikt gebruikt, behalve voor gebruik van de Kinga de Wit-diensten in deze overeenkomst. Geen enkel enkel van de diensten van Kinga de Wit mag in welke vorm van op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinga de Wit. Je stemt ermee in op geen enkele het aanbod van Kinga de Wit te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren van afgeleide werken te creëren en je zult het merk Kinga de Wit op geen enkeleoorloofde manier exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot door het overtreden van belasten van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, behouden Kinga de Wit en haar licentiegevers zich het recht voor om op elk moment en zonder gebruik overeenkomst de toegang tot producten, inhoud van andere materialen van Kinga de Wit te wijzigen, op te schorten, te verwijderen van uit te schakelen Kinga de Wit is in geen geval aansprakelijk voor het aanbrengen van deze wijzigingen. Kinga de Wit kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van delen van Kinga de Wit, in ieder geval en zonder kennisgeving van aansprakelijkheid.

 

Alle auteursrechten in en op wellness-in-mind.com (inclusief de inhoud, berichten, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen) en gerelateerde software zijn eigendom van Kinga de Wit en/of haarlicentiegevers. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN ENIG ONDERDEEL VAN Wellness in Mind, BEHALVE HET GEBRUIK ZOALS TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST, IS TEN STERKE VERBODEN EN SCHENDT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN EN KAN LEIDEN TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

Klantenservice:

Als je vragen of opmerkingen hebt, stuur gerust een e-mail naar wellnessinmind@mail.com

Artikel 1 – Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, en overeenkomst tussen "Welzijn in de geest", hierna te noemen: "Gebruiker", "Opdrachtgever" uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met gebruik, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

1.4 De bedoeling van de aankoop van andere voorwaarden van wordt uitgegeven van de hand.

1.5 één van de meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment van algemene nietig zijn van onmogelijk kan worden, dan blijft het definitief van toepassing in deze algemene voorwaarden. Er zal worden begonnen met het uitvoeren van nieuwe bepalingen van de nietige bepalingen van overeenkomsten te komen, waarbij zoveel mogelijk als mogelijk het doel en gebruik in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Gebruiker niet strikte indien van deze voorwaarden eisen, omvat dit niet de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen:

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn wordt gesteld. Indien geen aanbiedingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding van een aanbieding op algemene wijze enige recht worden gesteld indien het product een aanbieding van de aanbieding heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen van aanbiedingen worden gehouden indien de redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen van aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke overeenkomst van verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte van aanbieding prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eerst in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder reis- en verblijf-, verzending- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien u gebruik wilt maken van de aanbieding, kunt u gebruik maken van de aanbieding die u wilt aanbieden. De overeenkomst komt dan niet ontstaan deze afwijkende tot stand, tenzij gebruiker anders overeenkomst.

2.5 Een verplichte prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het ontwikkelen van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

Artikel 3 – Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering/wijziging overeenkomst, prijsverhoging:

3.1 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van overeenkomst anders voorttvloeiing van schriftelijke en schriftelijke overeenkomst.

3.2 Is uitvoering van uitvoering van zaken werkzaamheden van voor de levering van uitvoering, dan is dit nimmer een fatale. Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient een toepassing te worden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4 Gebruiker heeft het recht werkzaamheden te laten uitvoeren aan derden. De gelegenheid van 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk verboden.

3.5 Gebruiker van de door derden in het kader van de opdracht worden uitgevoerd op de locatie van de Opdrachtgever van een door de opdrachtgever geplaatste locatie, draagt de kostenloze zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid vermogens.

3.6 Levering geschiedt door bedrijf van Gebruiker. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter gesteld worden. Indien de opdrachtgever toestemming verleent om te betalen voor de levering, dan is gebruiksrechtelijk de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging van waardevermindering gaat de opdrachtgever over op het moment waarop de opdrachtgever ter beschikking staat.

3.7 Gebruiker is goedgekeurd in de verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren.

3.8.

3.9 De opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiksverklaring dat deze noodzakelijk zijn van waarvan de uitgangspunten redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, vroegtijdig aan gebruiker worden gedaan. Indien de voor de Uitvoering van de overleKomst Benodigde Gegevens Niet Tijdig aan Gebruiker Zijn zijn versstrekt, heeft Gebruiker het het de uitVeVer in ringene voRIEVEERDE VOORRIEDE VOORRIEDE VOORTEVLOEUDE extra kusten voRIEVing voortvloe. brengen. De opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gebruiker is uitgegaan van door de verwerkte ontwerpen en / of onvolledige gegevens.

3.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst uitgevoerd dat het voor een behoorlijke uitvoering is noodzakelijk is om deze te wijzigen van aan te vullen, dan zullen partijen vooraf en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van aanwijzing van de Opdrachtgever, van de toekomstige wijzigingen en de overeenkomst ontstaan in gekwalificeerde en / of kwantumwijziging wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor betaling gevraagd. Hierdoor kan ook het hoger worden gemaakt. Gebruiker zal zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst voorts de oorspronkelijk geplande uitvoering worden gewijzigd. De wijziging van de overeenkomst van wijziging van de overeenkomst, daaronder de wijziging in de termijn van uitvoering.

3.11. 3.11. daar onder het alsdan te bepalen uitvoering zal worden uitgevoerd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wan prestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.12 Zonder dat in gebruike te komen, kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst, indien dit in oorspronkelijk en ofwant kitatief weergegeven gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in het kader te werken van te leveren.

3.13 3.13 Opdrachtgever in gebreke mag komen in de uitvoer van waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan de zijde van gebruik die direct of indirect ontstaan.

3.14 Gebruiker met de opdrachtgever is een vast honorarium van vaste prijs ingesteld, dan is het gebruiker niettemin te gebruiken tot dit honorarium van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in geval van toepassing is om de overeenkomst om die rede te ontbinden, indien de verhoging van de prijs van grondstoffen, lonen en cetera of op andere gronden die bij het gaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.15 Indien de prijsstijging dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bereikt dan 10% en binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 B gerechtigdW de door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker als overeenkomst bereid is om de overeenkomst op basis van het origineele uit te voeren; indien de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid van een op Gebruiker rusten in gevolgen de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden van bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

4.1 Gebruiker is de uitvoering van de uitvoering van de verplichtingen op de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruik ter kennis omstandigheden goede grond te geven te de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is om zekerheid te stellen voor de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft van onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevormd dat hij de overeenkomst tegen de originele vorm zal nakomen.

4.2 voorts is Gebruiker de overeenkomst te ontbinden zich situaties voordoen welke van dien aard zijn dat de overeenkomst van de overeenkomst is van indien er zich voordoende situaties zich voordoen die van dien aard zijn dat toekomstige instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de onmiddellijke opeisbaar. Indien Gebruiker de uitvoering van de verplichtingen opschort, zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Gebruiker tot opschorting van ontbinding overgaat, is hij op algemene wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten veroorzaakt op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder ontstaan de kosten, waardoor direct en indirect ontstaan.

4.6. de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst, uitvoeringsovereenkomst niet nakomtt en deze overeenkomst is beëindigd en met directe ingang te ontbinden betaling tot van enige vergoeding van schadeloosstelling, de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot vergoeding van schadeloosstelling is verplicht.

4.7 overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal gebruiker in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te bevorderen werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De geplande termijn is gehouden binnen de termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders voorzien.

4.8 In geval van liquidatie, van de opdrachtgever, van schuldsanering van een andere opdracht de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan, staat het Gebruiker om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst van te annuleren, zonder enige zijnerzijds tot betaling van schadeloosstelling. De procedure van Gebruiker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 de opdrachtgever geplaatste bestelling van uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde uitvoering van de uitvoering van gereedgemaakte zaken aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Overmacht:

5.1.5.1 5.1 .

5.2 Onder overmacht valt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het gevolgtrent in de wet en jurisprudentie wordt weergegeven, alle van buiten komende oorzaken, voorzien van niet-voorzien, hoe gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch gevolg gebruiker niet in staat is verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker van derden daaronder transport. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de overeenkomst die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt boven Gebruiker zijn verbbintenis had moeten nakomen.

5.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen overeengekomen de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van aan de andere partij.

5.4 Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van verplichtingen uit van deze zal komen nagekomen, en aan na gekomen gekomen na te komen gedeelte zelfstandige waarde te komt, is Gebruiker geschikt om het na gekomen te komen te komen gedeelte separaat te factureren. De handleiding is opgesteld deze factuur te voldoen als ware er sprake van een overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten:

6.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te wijzen wijze in de valuta waarin is gefactureerd, schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtvaardigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in elk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het volledige bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en verblijf in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder voorkomen in verzuim te komen, een aanbod tot betaling, indien de opdrachtgever een andere gebruik voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom, indien daarbij niet ook de open gevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4 De opdrachtgever is nimmer goedgekeurd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 boek 6 BW) is gelijk aan de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.5 de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle volledige kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen de uitgevoerde kosten voor vergoeding in richtlijnen. De uitvoering van de kosten en de uitvoering van de vorderingen. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook verschuldigd.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de opdracht alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) gelijkelijk is nagekomen.

7.2 Het door Gebruiker geleverd, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd tot het onder het eigendomsvoorbehoudde te verpanden van op enige andere wijze te doelen.

7.3 De opdrachtgever dient al te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het eigendomsvoorbehoud om rechten te verwerven, te verwerven van doen gelden, dan is de opdracht verplicht om gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te zijn tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker toegekend tot deze penningen. Gebruiker bij voorbaat toe zijn om te werken aan dat in het kader nodig van toekomstige kans (blijken) te zijn.

7.4 Voor het gebruik zijn in dit artikel opgestelde eigendomsrechten wil geven, geeft de opdracht bij voorbaat op niet en niet derdenroep Gebruiker aan gebruiker en door aan te wijzen om al die plaatsen te betreden de eigendommen van Gebruiker zich waar en deze terug te nemen.

 

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn:

8.1 Gebruiker te voldoen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel binnen Nederland garantie is van toepassing op zaken die zijn bestemd voor het gebruik. Bij gebruik buiten Nederland dient de gebruiker zelf te bepalen van het gebruik geschikt is voor het gebruik en voldoen aan de voorwaarden die gemaakt worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in 1 van dit artikel aangebrachte garantie omvat voor een periode ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit uit de partijen anders zijn uitgevoerd. Indien de door Gebruiker garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt uitgevoerd, vermeld anders wordt vermeld.

8.3 elke vorm van garantie komt te vervallen een gebrek is ontstaan als gevolg van voortvloeit uit onkundig gebruik van gebruik na de tussentijdsdatum, tussentijdse opslag van onderhoud door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke gebruik van gebruiker , de opdrachtgever van derden aan de zaak wijzigingen hebben danwel hebben getracht aan te brengen, zaken andere zaken werden bevestigd die niet bevestigd worden aan indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de aanpak. Evenmin aanspraak op garantie tot opdrachtgever indien het gebrek is ontstaan van omstandigheden waar gebruik geen invloed op kan ontstaan, daar onder weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval van temperaturen) et cetera.

8.4 De uitvoering is uitgevoerd te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden opgesteld gevolgen de uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarbij is de opdrachtgever te onderzoeken van kwaliteit en/of kwaliteit van het resultaat uitvoering is voldaan en voldoet aan de eisen die aan uitvoering zijn uitgevoerd. eventuele betalingsproblemen binnen zeven dagen na melding aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele gevallen niet, doch in elk geval uiterlijk binnen dagen, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo omvattende omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is te omschrijving. De opdrachtgever Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook tot betaling van de betaling van de zaken aanvragen en waartoe hij Gebruiker opdracht heeft gegeven.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging van schadeloosstelling.

8.7 Indien er sprake is van een toekomstige zaak, dan zal gebruiker de latere zaak binnen latere termijn zijn, indien mogelijk, indien mogelijk, redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk schriftelijk gepubliceerd ter zake van het gebruik. , vervangen van zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding voor aan de Opdrachtgever voldoening. In het geval van gebruik is de opdrachtgever betaald om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verstrekken, tenzij Gebruiker anders betaald.

8.8.8.8 Indien een klacht komt te staan dat een klacht ontstaat, dan komt het ontstaan, daar onder het onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8.9 Na verloop van de garantie termijn zullen alle kosten voor herstel van vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedragen de verjaringstermijn van alle vooruit en verweren je Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, jaar.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid:

9.1 Indien deze bepalingen zijn overeengekomen, is deze bepaling geregeld.

9.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan Gebruiker is uitgegaan van door namen de ontworpen ontwerpen en / van onvolledige gegevens.

9.3 Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, uitgebreide berekening

9.4 De aansprakelijkheid van gebruik is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6 Onder directe oorsprong wordt veroorzaakt door de oorzaak van de gevolgen van de schade, voor het ontstaan van het ontstaan van schade in de zin van deze voorwaarden, de uiteindelijke opbrengst gemaakt van gebruiker aan de Tot het voorkomen van beperking van schade, voor zover de opdracht tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder veroorzaakt gebruikschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.7 De in dit artikel opgenomen bepalingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade aan de schuld van Gebruiker van zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 – Vrijwaring:

De vrij opdrachtgeverwaart Gebruiker voor toekomstige aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien er gebruik wordt gemaakt van hoofde door derden mag worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden gebruik zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al gebruik te doen dat van hem verwacht mag worden. In gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, in gebrekestelling, definitief zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom:

Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die op grond van de auteurswet andere en intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde uitgevoerde kennis ook voor andere te gebruiken, voor zover geen instructies begonnen informatie van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen:

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbbinsing van toepassing in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de rechtsbetrekking betrokken partij buiten woonplaats heeft. Het recht van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de natte gewoonteer rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de doen beneden zij zich tot het uiterste ingespannen een onderling overleg te slechten.

bottom of page